ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar begin


Algemene praktijkvoorwaarden

Preambule

Advocatenkantoor De Gier is de handelsnaam van de advocatenpraktijk van mr drs G.L. de Gier, die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat Advocatenkantoor De Gier zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliŽnten worden ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliŽnten.

1. Opdracht

1.1.
Alle door Advocatenkantoor De Gier aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht.
Advocatenkantoor De Gier behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2. Verplichtingen van de advocaat

2.1.
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

2.2.
De advocaat verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het navolgende:
- het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
- het steeds informeren van de opdrachtgever over de stand van de werkzaamheden;
- het steeds informeren van de opdrachtgever over de kosten van de werkzaamheden;
- het geven van een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden.

2.3.
Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan hem verstrekte opdrachten, zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid betrachten en, zo nodig, met opdrachtgever overleggen. De verplichting tot overleg geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is de advocaat niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.

2.4.
De advisering door de advocaat ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van de advocaat ontvangt.

3. Honorarium en kosten

3.1.
Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief van Ä 175,00 voor elk in of voor de zaak besteed uur. Bij de bepaling van het uurtarief kan rekening gehouden worden met de draagkracht van de opdrachtgever en is alleen bindend indien dit door de advocaat schriftelijk is bevestigd.
Tenzij anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het uurtarief. Elke declaratie wordt verhoogd met 6% voor onbenoemde kantoorkosten. Reis- en verblijfkosten worden altijd separaat doorberekend.

3.2.
Indien een opdrachtgever uitdrukkelijk in aanmerking wenst te komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp, dan zal de advocaat trachten dergelijke rechtshulp voor de opdrachtgever te verkrijgen. De opdrachtgever zal op zo kort mogelijke termijn de daartoe door de advocaat benodigde informatie verschaffen. Indien opdrachtgever nalaat de bedoelde informatie tijdig aan de advocaat te verschaffen, dan zal de advocaat de door hem verrichte werkzaamheden op de reguliere wijze aan opdrachtgever in rekening brengen.

3.3.
De kosten die de advocaat in het kader van de opdracht aan anderen moet betalen (zoals griffierecht, informatiekosten, leges, deurwaarderskosten, onderzoeks- en inlichtingenkosten, leges en uittreksels) worden aan de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.

3.4.
Kilometers, gereden ten behoeve van de opdrachtwerkzaamheden worden eveneens aan de cliŽnt doorberekend, waarbij per kilometer Ä 0,29 wordt berekend.

4. Betaling

4.1.
Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.

4.2.
Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de advocaat, dat zowel voorafgaand aan, als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de urendeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid moeten stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

4.3.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

4.4.
Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door de advocaat gemaakte incassokosten verschuldigd.
Die buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het daartoe strekkend tarief van de Nederlands Orde van Advocaten en belopen ten minste Ä 250,=.

4.5.
Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiŽle verplichtingen, kan de advocaat, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of staken totdat de opdrachtgever al hetgeen aan de advocaat verschuldigd is, heeft betaald.

4.6.
Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat te laten weten.

5. Beroepsaansprakelijkheid

5.1.
De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Afschrift van de polis(voorwaarden) wordt op verzoek toegezonden.

5.2.
Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

5.3.
De advocaat is nimmer aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen.

6. Klachtenregeling en forumkeuze

6.1. Advocatenkantoor De Gier hanteert een klachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur.

6.2. De rechtsverhouding tussen de advocaat en zijn opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (President van de) rechtbank te ís-Hertogenbosch.

  Copyright © Advocatenkantoor De Gier 2015