ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginRechten van intellectuele eigendom zijn absolute rechten op onlichamelijke zaken.
Het rechtsgebied van de intellectuele eigendom wordt rechtssystematisch beschouwd als onderdeel van het privaatrecht, hoewel het ook strafbepalingen bevat en met name het octrooirecht ook een aanmerkelijk aantal administratiefrechtelijke bepalingen inhoudt.
Intellectuele eigendomsrechten zijn goederen in de zin van het vermogensrecht. Uit de term intellectuele eigendom kan echter niet worden afgeleid dat de gewone regels van de eigendom van toepassing zijn. Er zijn overeenkomsten maar ook verschillen met de eigendom van zaken. Objecten van de intellectuele eigendom zijn onlichamelijk, terwijl de goederenrechtelijke eigendom betrekking heeft op (rechten op) lichamelijke zaken. De onstoffelijkheid van het object van bescherming van de intellectuele eigendom heeft consequenties voor de macht die de rechthebbende op dat rechtsobject kan uitoefenen. De inhoud van rechten van de intellectuele eigendom verschilt daarom aanmerkelijk van die van zakelijke rechten. Wel kunnen de verschillende rechten van intellectuele eigendom - net als zakelijk rechten - voorwerp zijn van overdracht en erfopvolging en van beperkte rechten (bijv. pandrecht op octrooi of vruchtgebruik van auteursrecht). Onder intellectuele eigendom valt onder meer het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde wetenschap of kunst om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Het octrooirecht is een recht op een uitvinding. Het wordt op aanvraag verleend en geeft de houder gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht om bedrijfsmatig de geoctrooieerde werkwijze toe te passen of het geoctrooieerde product te vervaardigen of te verhandelen.
De houder van een merkrecht op een woord- of beeldmerk (een onderscheidingsteken voor waren of diensten) kan zich verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en diensten en tegen ander schadelijk gebruik van gebruik van zijn merk. Een merkrecht wordt verkregen door depot en kan onbeperkt worden verlengd.


Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright Advocatenkantoor De Gier 2015.