ADVOCATENKANTOOR DE GIER

  Powered by Ilios.    Rechtsgebieden

Tarieven

Voorwaarden

Persoonlijk

 

Terug naar beginDe omschrijving van het rechtsgebied 'huurrecht' vinden we feitelijk in artikel 201 van de vierde titel van het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek (het oude artikel 7A:1594 lid 1 BW):
"Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie."
Of zoals het oude artikel 7A:1594 lid 1 BW het beknopter verwoordde: "Huur en verhuur is een overeenkomst waarbij een partij (de verhuurder) zich verbindt om de andere partij (de huurder) het genot van een roerende dan wel onroerende zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs".
De precieze, zorgvuldig geformuleerde regels van het huurrecht zijn ingewikkeld.
Daarnaast heb je vaak niet zoveel aan de officiele wettekst, maar bent u eerder geļnteresseerd in een praktische oplossing.

Het huurrecht van woonruimten en bedrijfsruimten is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit maakt het rechtsgebied tot wat sommigen verzuchtend een ondoordringbaar woud van wetten en regels noemen.
Het nieuwe huurrecht moderniseert de regeling van de huurovereenkomst in het algemeen, de huur van woonruimte en de huur van bedrijfsruimte.
Ook reeds bestaande huurovereenkomsten vallen direct onder de nieuwe wet. Een belangrijke vernieuwing van het huurrecht is de uitgebreide gebrekenregeling. Deze regeling versterkt de positie van de huurder bij gebreken en achterstallig onderhoud. Het nieuwe huurrecht regelt ook een aantal andere belangrijke knelpunten, zoals het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de huurder en de gedoogplicht van de huurder om renovatie door de verhuurder te vergemakkelijken.

Huur van woonruimte
Voor woonruimte zijn de algemene en bijzondere bepalingen uit de wet dwingend van aard. Dat wil zeggen dat er niet van mag worden afgeweken.

Huur van bedrijfsruimte
De nieuwe wet wijzigt het huurrecht van bedrijfsruimte overigens niet ingrijpend. Zo blijven de regelingen voor opzeggings- en termijnbescherming grotendeels gehandhaafd. Maar een aantal wijzigingen zijn voor de praktijk wel van belang. Zo is de positie van onderhuurders van bedrijfsruimte veranderd en is de procedure gewijzigd voor het vaststellen van de huurprijs door tussenkomst van de kantonrechter.

De advocaat kan u terzijde staan bij het oplossen van huurproblemen.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

  Copyright © Advocatenkantoor De Gier 2015.